fredag den 8. marts 2013

Indret dit klasselokale vha. it


Planlægningen

Dette undervisningsforløb er lavet til 6. klassetrin. Eleverne skal arbejde sammen i mindre grupper om en åben opgave, hvor de skal ”indrette deres klasselokale”, dvs. fx regne ud hvor meget det vil koste at få nyt gulvtæppe på, finde ud af om bordene kan stå på andre måder, hvad det vil koste at få malet væggene eller sat tapet op. Slutproduktet er en ”salgpræsentation”, hvor hver gruppe skal vise hvad deres løsningsforslag er, hvad det evt. vil koste, og hvordan de har regnet det ud, og hvordan de har lavet evt. modeller.
Eleverne får introduceret opgaven, som er delt med dem på Google Docs. Ud over en opgavebeskrivelse er endnu en fil delt med klassen, hvor de i fællesskab skal opmåle klasselokalet. Når en gruppe har opmålt fx længden, bredden, højden, vinduernes størrelse, dørbredde, eller hvad de ellers skal bruge af mål, skriver de dem ind i Google docs.
Inde i Google docs, har alle grupperne her mulighed for at bruge målene, til deres opgave. På denne måde skal alle grupperne ikke bruge tid på noget så simpelt som at opmåle, men i stedet benytte sig af muligheden for vidensdeling.


Trinmål efter 6. klassetrin for dette forløb
Nedenfor har jeg listet de mål eleverne har mulighed for at arbejde med i forløbet, samt en uddybning af hvordan målet passer til forløbet.


Matematiske kompetencer
 •  formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske 
påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af 
svar, der kan forventes (tankegangskompetence)
  • Denne kompetence ses i slutproduktet
 • løse matematiske problemer knyttet til en kontekst, 
der giver mulighed for intuitiv tænkning, egne repræsentationer og erhvervet matematisk viden og kunnen (problembehandlingskompetence)
  • Eleverne skal vise at de er i stand til at løse et problem når de møder det. Det kunne være ved at diskutere det eller spørge om hjælp
 • Sætte sig ind i og udtrykke sig såvel mundtligt som skriftligt om fremgangsmåder og løsninger i forbindelse med matematiske problemstillinger (kommunikationskompetence)
  •  Eleverne skal kunne fortælle hvordan de er nået frem til deres løsningsforslag, evt. fortælle hvilke problemer de er stødt på, eller løsninger som har fungeret for dem
 • kende, vælge og anvende hensigtsmæssige hjælpemidler, herunder konkrete materialer, lommeregner og it, bl.a. til eksperimenterende udforskning af matematiske sammenhænge (hjælpemiddelkompetence).
  • Eleverne skal blive i stand til at gøre sig didaktiske overvejelser på elevniveau, omkring deres arbejde. Have overvejelser om hvilke medier, programmer, apps mm. de gerne vil bruge. Herunder skal de også lære at vælge andre medier, hvis det først valgte medie ikke fungere optimalt for dem.

Matematiske emner
 • benytte geometriske metoder og begreber til beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen
  • fx dynamisk geometriprogram til at lave en plantegning af klasselokalet
 • arbejde med tredimensionelle modeller og enkle tegninger af disse
  • fx bruge apps eller programmer, der kan lave 3D modeller af klasselokalet. Fx IKEAs indretningsværktøj
 • undersøge metoder til beregning af omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer
  • have en undersøgende tilgang til lokalet. Have diskussioner om hvordan man opmåler skæve væge, trappetrin, eller tilstødende rum. Undersøge hvordan man kan få regnearket til at udregne arealet af gulvet ud fra indtastede målinger
 •  bruge it til at undersøge og konstruere geometriske figurer
  • Eleverne får i opgavebeskrivelsen foreslået forskellige it-værktøjer de kan bruge
 • forbinde tal og regning med geometriske repræsentationer
  • Eleverne får en overblik over rummets dimensioner når opmålingerne, grundplan og modeller sammenholdes

Matematik i anvendelse
 •  arbejde med enkle problemstillinger fra dagligdagen, 
det nære samfundsliv og naturen
  • Eleverne skal arbejde med et virkelighedsnært matematisk problem
 • anvende faglige redskaber og begreber, bl.a. beregningsmetoder, enkle procentberegninger og grafisk 
afbildning til løsningen af praktiske problemer
  • især grafisk afbildning af praktiske problemer
 • se matematikkens muligheder og begrænsninger som 
beskrivelsesmiddel.
  • Eks. hvis redskabet til at lave en geometrisk model af klasselokalet, ikke stemmer helt overens med det virkelige lokale

 Gennemførslen

Eleverne kom på Google drev, hvor de fandt opgaven, og fik lavet dokumenter, hvor de løste deres opgave. Ved at løse opgaven her, har jeg mulighed for at skrive kommentarer til dem undervejs med rettelser, spørgsmål og gode råd til deres videre arbejde.


I et fælles regneark, kan eleverne indtaste de målinger de laver i klassen, så alle kan se og bruge dem. På denne måde skal eleverne ikke alle lave noget de godt kan i forvejen (måle), men i stedet bruge tid på at nå nogle af ovenstående mål.


Nogle elever bruge iPad apps, til at lave grundplan af lokalet, som de tog et skærmbillede af:

Og andre brugte IKEAs indretningsværktøj til at indrette lokalet med møbler og andet: 


Refleksion

Eleverne fik ikke introduceret nogle redskaber til at løse opgaven, men fik fortalt nogle forslag til hvordan de kunne gøre det. Dette resulterede i at mange elever ikke fandt ud af at IKEA havde et helt fint og nemt indretningsværktøj de kunne bruge, og valgte derfor en app på deres iPad som de kendte i forvejen. denne app var dog en gratisversion, og kunne derfor ikke gemme deres arbejde. Dette skabte en del unødvendige problemer.

Til en anden gang er det vigtigt, at alle eleverne kender til mindst ét værktøj de kan gå i gang med at arbejde med. Jeg synes dog det er vigtigt at det ikke bliver så fastlåst, at alle eleverne vælger det samme, uden at have nogle reflektioner over hvorfor de gør dette.